Het Landelijk Schakelpunt

Het Gezondheidscentrum Assen-Oost is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, ziekenhuizen en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts. Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.vzvz.nl/informatiepunt.

U kunt zich via deze link direct stap voor stap registreren t.b.v ons systeem.

https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/registratie/toestemming-regelen/01054112

Of belt u met het informatiepunt van VZVZ : 070-317 34 56

Waarom is toestemming vragen aan patiënten verplicht?

Voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming vereist van degene waarop die gegevens betrekking hebben (de ‘betrokkene’). Dit is geregeld in de Wbp/AVG. In aanvulling daarop stelt de WGBO nadere eisen aan het verwerken van medische gegevens, waaronder het delen (uitwisselen) van die gegevens met anderen.

Wanneer medische gegevens gedeeld worden (met andere zorgaanbieders) via een elektronisch uitwisselingssysteem, dan is daarvoor separaat toestemming van de patiënt vereist. Het Landelijk Schakelpunt is een elektronisch uitwisselingssysteem.

Deze eis is per 1 juli 2017 verankerd in de “Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg” (Wabvz). Daarin is expliciet opgenomen dat de zorgaanbieder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt moet verkrijgen voor het uitwisselen van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Tevens is daarin vastgelegd dat de patiënt daarbij informatie worden verstrekt over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en over de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem.

VZVZ heeft voor het verkrijgen van de toestemming voor uitwisseling van gegevens van het LSP foldermateriaal en toestemmingsformulieren beschikbaar (https://www.vzvz.nl/zoeken/voorlichtingsmateriaal)